Vit_Logotyp_2022_PNG

Projektledning

För oss handlar projektledning om att skapa trygghet och att nå överenskommet resultat. Som projektledare motiverar, effektiviserar och tydliggör vi projektgruppens arbete på både projekt- och programnivå. 

Det gör vi genom att dels skapa struktur och ha överblick, dels genom att värna om relationer och den goda dialogen.

Vår kompetens

Vi hanterar följande kunskapsområden:

Våra projektledare arbetar evidensbaserat enligt Project Management Institutes (PMI) standard från initiering till avslut och leder projekt med framgång.

Integrerad projektledning

Vi identifierar och sammanställer den samlade kravbilden och hjälper dig att upprätta ett projektdirektiv. 

Omfattningsstyrning

Vi kartlägger de krav som finns inom projektet. Vi tydliggör och definierar projektets olika beståndsdelar genom att bryta ner omfattningen i mindre arbetspaket.  

Tidsstyrning

Vi planerar för hur vi ska arbeta med tidsstyrningen i projektet. Realistiska och träffsäkra tidsplaner upprättas och dessa möjliggör kontroll, styrning och uppföljning av projektets alla faser och milstolpar.

Kostnadsstyrning

Vi planerar, styr och koordinerar så att kostnader tas i rätt tid och att kvaliteten i projektet upprätthålls. Genom att ha kontroll på kostnader och tidsplaner skapar vi trygghet. 

Kvalitetsledning

Genom en tydlig kvalitetsledning planerar, styr och kopplar vi samman de aktiviteter som pågår i projektet. Kontroll och uppföljning av planerad aktivitet och dess måluppfyllnad säkrar både kvalitet och resultat.  

Resurshantering

Vi hjälper dig estimera och resursbedöma ditt projekt med rimliga marginaler för att undvika överraskningar och stressade situationer. 

Kommunikationshantering

I enlighet med aktuellt projektdirektiv och intressentanalys genomför och tillsätter vi resurser för de kommunikationsinsatser som projektet behöver. 

Riskhantering

Vi hjälper dig att proaktivt identifiera, analysera och hantera risker och möjligheter så att slutresultatet av projektet blir bra. 

Upphandlingsstyrning

Vi upprättar, granskar och bearbetar förfrågningsunderlag och anbud och ser till att alla lagar och regler efterlevs. Vi är med från planering till avslut och har experter inom området knutna till oss. 

Intressenthantering

Vi identifierar och analyserar projektets aktuella intressenter för att sedan planera och resurssätta de olika kommunikationsinsatserna som projektet behöver.