Vit_Logotyp_2022_PNG

En välformulerad text bär fram budskapet och engagerar mottagaren samt skapar både förtroende och tydlighet. 

Vi skriver så att mottagaren vill läsa och så att hen känner tillit till det hen läser. En enda mening kan göra stor skillnaden och ibland är det lika viktigt att stryka ord som att lägga till. Och samma sak kan ofta sägas på flera olika sätt.  

Vi arbetar med alla möjliga typer av textskapande uppdrag. Vi analyserar och planerar efter dina önskemål och producerar träffsäkra texter som ger det där lilla extra. Vi skriver på svenska och engelska. 

Ord och text

Klicka på ett av alternativen här nedan för att läsa mer

Kommunikationsplan

En väl genomtänkt kommunikationsplan underlättar och är viktig för att nå framgång i ett projekt. 

För att lägga grunden för en bra kommunikationsplan och därefter en framgångsrik kommunikationsinsats hjälper vi dig bland annat att hitta svar på följande frågor: 

 • Vem vill projektet kommunicera med? 
 • Varför? Vad är syftet med kommunikationen? 
 • Vad vet mottagaren idag? Vad tycker hen och vad vill hen?


Syftet med att ta fram en kommunikationsplan är att genom god planering samordna alla kommunikativa insatser för att nå bästa möjliga resultat. En välgjord kommunikationsplan är också ett bra internt diskussions- och förankringsunderlag. 

Vi stöttar och leder processen att ta fram en kommunikationsplan som bland annat innehåller följande: 

 • bakgrund 
 • nulägesanalys 
 • syfte och mål 
 • intressentanalys 

Webbtexter

En text som ska publiceras på webben ska skrivas med ett enkelt språk, den ska vara kort och läsaren ska känna att det var värt att läsa den. Texten ska skapa ett mervärde. Genom att vara tydligt disponerad med relevanta rubriker och sökord, ska texten antingen informera, utbilda eller möjligtvis roa sin mottagare. Och då uppskattas texten också av sökrobotarna på webben. 

Vi gör det svåra begripligt och hjälper dig att ta fram informationstäta, men lättlästa texter. Texterna vi levererar är anpassade utefter aktuell mottagare.  

Storytelling

När vi människor fattar beslut gör vi det nästan alltid på känslomässiga grunder. Om vi måste välja mellan vad som känns bäst och vad som enligt fakta är bäst, väljer vi nästan uteslutande det som känns bäst. 

Vi vill också förstå vad det är vi ska godkänna, agera på eller kanske köpa. Studier har visat att storytelling hjälper människor att förstå och sätta sig in i situationer och företeelser på ett lite mer lättillgängligt och lättsamt sätt. 

Med hjälp av en bra berättad berättelse kan du få intressenter och målgrupp att både förstå och känna och därav fatta beslut och agera i enlighet med projektets eller avsändarens önskemål. 

Men det är få förunnat att ha en färdigputsad berättelse i fickan att ta fram. Vi kan däremot se till att du får en förädlad och färdigpaketerad berättelse att kommunicera.  

Rapportskrivning

Resultatet av ett projekt kan förväntas redovisas i skriftlig form, i en rapport. Omfång och innehåll varierar naturligtvis utifrån projekts karaktär men det ska alltid vara fokus på mottagaren.  

En bra rapport ska kännas lättläst och begriplig även om mottagaren inte har någon tidigare kunskap kring ämnet. Det är en konst att skriva enkelt om något som är komplicerat. Tillsammans förvaltar vi din kunskap, förenklar fackspråk och resonemang så att det blir intressant och begripligt för textens mottagare.  

Vi kan även stötta skrivprocessen genom att tillexempel korrekturläsa och hitta formuleringar som lyfter texten ytterligare en nivå. Vi skriver det svåra enkelt och vi låter språket vara stolt och korrekt. Vi hittar övergångar och formar stycken, stavar rätt och hittar nyckelord. Tillsammans med dig skapar vi riktigt bra rapporter. 

Vi kompletterar gärna de insatser vi gör vid en rapportskrivning och tar fram presentationsmaterial i form av exempelvis en PowerPoint som följer rapportens layout och stil.  

Artiklar

Med dina önskemål och mottagaren i fokus kan vi bistå med att samla in material, idéer, göra research och skriva. Vi skapar artiklar som lockar till läsning och lotsar mottagaren från början till slut. Vi balanserar den professionella tonen och den personliga känslan i texten, vilket lämnar mottagaren både imponerad och berörd. 

Pressmeddelanden

Ett pressmeddelande är en informativ text som projektorganisationer och företag använder sig av för att nå ut med ny information till media, i hopp om att de i sin tur ska skriva eller rapportera om nyheten. Syftet är att skapa god PR och/eller investerarrelationer.  

Ett pressmeddelande innehåller en nyhet som avsändaren tror kan ha ett betydande nyhetsvärde och svarar alltid på frågorna vem, vad, hur, när och varför. Texten är enkel, rak och informativ och helt faktabaserad.  

Vi skapar och korrekturläser pressmeddelanden så att nyheter om projektet bryter igenom bruset. 

Redaktörskap av projektwebbplats

Ett redaktörskap av en projektwebbplats innebär att redaktören samlar in och strukturerar projektrelaterad dokumentation och information (uppdateringar, tidslinjer, presentationer och andra resurser) på en särskilt upprättad projektwebbplats och ser till att rätt personer har tillgång till rätt material.  

Det kan också innebära produktion av webbaserade informationstexter som riktar sig till olika intressenter. Det finns såväl interna som publika projektwebbplatser. 

Inlägg till sociala medier

Vi arbetar både strategiskt och operativt med sociala medier, vilket innebär att vi tar fram genomtänka strategier och intresseväckande innehåll. 

Vi ser till att det finns bra innehåll att publicera på de sociala kanaler där intressenter och målgrupp har aktiva konton. Att finnas på sociala medier öppnar upp för fler dimensioner i kommunikationen kring projektet eller verksamheten. Det finns möjlighet till en dialog med intressenter och målgrupp som kan vara värdefull ur flera aspekter. Det ställer emellertid krav på att konton modereras och uppdateras kontinuerligt. 

Korrekturläsning

Vid en grundläggande korrekturläsning fokuserar vi på att korrigera stavfel, grammatiska fel eller felaktig kommatering. Vid en eventuell omskrivning tar vi särskild hänsyn till textens mottagare när vi går in och ändrar språkstruktur och meningsbyggnad. 

Vi erbjuder korrekturläsning av texter såsom:  

 • akademiska texter 
 • försäljningstexter 
 • korrespondens 
 • pressmeddelande 
 • broschyrer 
 • annonser 
 • nyhetsartiklar 
 • manuskript 
 • nyhetsbrev 
 • m.m.  

Nyhetsbrev

Genom att regelbundet skicka nyhetsbrev med relevant och värdeskapande innehåll ser du till att vara ständigt aktuell hos mottagaren. Nyhetsbrev är ett förhållandevis enkelt sätt att skapa lojalitet och intresse på.  

Vad ett nyhetsbrev innehåller beror helt på vilken målgrupp och vilka intressenter du vill tilltala. Kanske vill de läsa om nyheter som rör projektet eller verksamheten? Kanske är de intresserade av att fördjupa sig i ett ämne som projektgruppen har gedigen kunskap om? Eller så vill de få en inblick bakom kulisserna eller information om kommande event eller seminarium? Vi tar fram en hållbar strategi som vi följer när vi skapar innehållet. 

Informativa texter

En bra informativ text har ett tydligt mål. Den vill informera mottagaren om något. För att formulering och innehåll ska bli tydligt och lättbegripligt är det viktigt att ha bra koll på vad mottagaren har för förkunskaper och referensramar kring det aktuella ämnet.  

En väl genomförd intressent- eller målgruppsanalys är en viktig förutsättning för att optimalt ta fram informativa texter. Det gäller att informera om rätt saker till rätt personer i rätt sammanhang. Det finns flera olika kanaler och alternativa distributionssätt av informativa texter och tillsammans väljer vi det sätt som passar projektet.